Versenytárgyalás

Nyomtatóbarát változatPDF változat
I. VERSENYTÁRGYALÁSI FELHÍVÁS
 
Balatonfűzfő Város Önkormányzata (a továbbiakban: eladó) a Balatonfűzfő Város Önkormányzata vagyonáról, a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásának és a vagyon kezelésének szabályairól szóló 9/2013. (III. 29.) önkormányzati rendelete, valamint 190/2017. (10.17.) határozata értelmében nyílt pályázatot hirdet a tulajdonában lévő balatonfűzfői 603 hrsz-ú ingatlan – volt Jókai Általános Iskola épületegyüttese versenytárgyalás útján történő értékesítésére.
 
 
Pályázat tárgyát képező ingatlan:
 
-           Balatonfűzfői 603 hrsz-ú „általános iskola” megnevezésű, 5565 m2 térmértékű, a természetben Jókai Mór utca 19-21. szám alatti ingatlan.
 
Az értékesítés feltételei:
 
-           Az ingatlan versenytárgyalási induló ára 71.100.000,- Ft (áfa mentes), azaz Hetvenegymillió-egyszázezer forint.
-           A versenytárgyalás nyertese kötelezettséget vállal arra, hogy az ingatlant - a tulajdonjoga ingatlan-nyilvántartási bejegyzését követő 4 éven belül - alkalmassá teszi (fejleszti, átalakítja) helyi adóbevételt generáló gazdasági tevékenység (idegenforgalmi, kereskedelmi, egészségügyi, szociális tevékenység vagy lakáscélú hasznosítás) folytatására, és az ingatlanban ezen tevékenységek legalább egyikének folytatása megvalósul. Amennyiben a versenytárgyalás nyertese ezen kötelezettségét nem teljesíti, az önkormányzat az ingatlant értékesítési áron visszavásárolja, melynek biztosítására a Ptk. szerinti visszavásárlási jogot alapít az adásvételi szerződés megkötését követő 5 év időtartamra.
-           A Magyar Államot a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 14. § (2) bekezdése értelmében elővásárlási jog illeti meg.
 
A versenytárgyalás időpontja: 2017. december 18. nap 10.00 óra
A versenytárgyalás helyszíne: Balatonfűzfő Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala Kompolthy terem (8184 Balatonfűzfő, Nike krt. 1.)
 
A pályázat benyújtásának feltételei:
 
-     Eladó az értékesíteni kívánt ingatlanra vonatkozóan részletes versenytárgyalási tájékoztatót készített, amely tartalmazza a versenytárgyalási felhívást, a versenytárgyalás tárgyát képező ingatlan adatait, az ingatlanok hasznosíthatóságát és versenytárgyalási induló eladási árat, a versenytárgyalás menetét, valamint az értékesítés feltételeit. A versenytárgyalási tájékoztató megvásárolható 2.000,- Ft-ért Balatonfűzfői Közös Önkormányzati Hivatalban.
-     A versenytárgyaláson azon természetes személyek, jogi személyiségű és nem jogi személyiségű társaságok jogosultak ajánlatot tenni, akik megvásárolták a versenytárgyalási tájékoztatót. A nem személyesen ajánlatot tevők nevében eljárók képviseleti jogosultságukat teljes bizonyító erejű magán okirattal, vagy közokirattal kötelesek igazolni.
-     A nyilvános versenytárgyaláson résztvevők kötelesek 500.000,- Ft bánatpénzt a versenytárgyalást megelőzően eladó 12082001-00160532 számú számlájára átutalni A versenytárgyaláson résztvevők a bánatpénz átutalását kötelesek a versenytárgyalást megelőzően igazolni. A bánatpénz összege a versenytárgyalás nyertese esetén a vételárba beszámításra kerül, a többi pályázó részére a versenytárgyalás végeztével visszafizetésre kerül.
 
A versenytárgyalás menete:
 
-     A versenytárgyalás nyertese az, aki a legmagasabb vételárat ajánlja, és a versenytárgyalási tájékoztatóban foglaltakat teljes egészében magára nézve kötelezően elfogadja.
-     Az érintett feleknek a versenytárgyalás napját követő 60 napon belül kell megkötniük az adásvételi szerződést. Ezen időtartamon belül a versenytárgyalás nyertese köteles az ingatlan vételárát eladó 12082001-00160532 számú számlájára megfizetni. Az adásvételi szerződés ügyvédi költségeit és az ingatlan-nyilvántartási átvezetés költségeit a versenytárgyalás nyertese fizeti.
-     A nem nyertes pályázókon kívül a bánatpénz összegét visszakapják azok is, akik a versenytárgyalástól a versenytárgyalás megkezdése előtt elálltak.
-    Amennyiben a versenytárgyalás nyertese a megadott határidőig nem köti meg az adásvételi szerződést, illetve nem fizeti meg a vételárat, az adásvételi szerződés megkötésére az a pályázó lesz jogosult, aki a második legjobb ajánlatot tette. Annak a pályázónak, aki a szerződéskötéstől eláll, a bánatpénz nem kerül visszafizetésre.
 
 
 
                                                                                               Marton Béla
                                                                                               Balatonfűzfő Város polgármestere