Feladatkörök

Jegyző

Soltész Attila 
jegyző
tel.: (88) 596-912
e-mail: jegyzo@balatonfuzfo.hu


 

Jegyzői titkárság

Székelyné Tóth Barbara aljegyző
tel.: (88) 596-911
e-mail: szekelyne@balatonfuzfo.hu

 • Képviselő-testületi/bizottsági ülések előkészítése

 • Képviselő-testületi/bizottsági ülések jegyzőkönyveinek elkészítése

 • Önkormányzati rendeletek kihirdetéséért, nyilvántartása

 • Jogi segítségnyújtás a rendelet-tervezetek előkészítésében

 • Felel az önkormányzati rendelettár naprakész vezetéséért

 • Bérleti szerződések, adásvételi szerződések megállapodások előkészítése

 • Önkormányzati ingatlanok értékesítésére kiírt árverések lebonyolítása

 

Petkovics Zoltán Balazsné  humánügyi referens
tel.: (88) 596-922
e-mail: petkovics.virag@balatonfuzfo.hu

 • Személyi – és munkaügyi feladatok ellátása (személyzeti anyagok kezelése, vezetése, feladatkörrel járó adatszolgáltatások elkészítése, Magyar Államkincstár - KIRA - programjában személyi és munkaügyi adatok rögzítése, nyilvántartása).
 • Álláspályázatok feladása, beérkezett pályázatok elemzése, személyes interjúk szervezése.
 • Kinevezéssel, megbízással, előmenetellel, szerződés-módosítással, teljesítmény-értékelésekkel kapcsolatos dokumentumok elkészítése.
 • A hivatal köztisztviselői alap- és szakvizsgára, valamint a képesítési előírásnak megfelelő képzésre történő beiskolázása, a beiskolázások szervezése, a vizsgák letételének nyilvántartása.
 • Döntés előkészítő tevékenység.
 • Munkaerőmozgás tervezése, koordinálása, munkába állás, beilleszkedés segítése.
 • Jutalmazások előkészítése, végrehajtása.
 • Köztisztviselők vagyonnyilatkozat-tételére vonatkozó feladatok ellátása (tájékoztatás, átvétel, őrzés, nyilvántartás).
 • Önkormányzat intézményei alapító okiratainak nyilvántartása, módosításuk előkészítése, képviselő-testület elé terjesztése.
 • Képviselőkről/bizottsági tagokról szóló jegyzői jelentés/változásjelentés feladása a köztartozásmentes adatbázis felé.

 

Vajda-Panyi Zsuzsanna titkársági ügyintéző
tel.: (88) 596-912
e-mail: titkarsag@balatonfuzfo.hu

 • Felel a testületi/bizottsági ülések anyagát képező előterjesztések, bizottsági jegyzőkönyvek, egyéb megtárgyalandó anyagok, képviselők, bizottsági tagok, valamint az ülésre meghívottak részére történő - SZMSZ szerinti – kiküldéséről, Balatonfűzfő Város Önkormányzata honlapján történő közzétételéről.

 • Gondoskodik az ülések, közmeghallgatások technikai feltételeinek biztosításáról

 • Gondoskodik a képviselő-testületi és bizottsági ülésekről készült hangfelvételek archiválásáról

 • Biztosítja a képviselő-testületi/bizottsági nyílt ülések jegyzőkönyveibe történő betekintést

 • Kapcsolatot tart a képviselő-testület/bizottság tagjaival

 • Önkormányzati rendeletekről és a képviselő-testületi/bizottsági ülésekről készült jegyzőkönyvekről nyilvántartást vezet

 • Ellátja a leírói, titkárnői feladatokat

 

Szórádiné Fülöp Elza titkársági ügyintéző
tel.: (88) 596-923
e-mail: polgarmesterititkarsag@balatonfuzfo.hu

 • Gondoskodik a Humán Bizottság meghívójának, a bizottsági ülés anyagát képező előterjesztéseknek, bizottsági jegyzőkönyveknek, egyéb megtárgyalandó anyagoknak a képviselők, a bizottsági tagok valamint az ülésre meghívottak részére történő - SZMSZ szerinti – kiküldéséről, Balatonfűzfő Város Önkormányzata honlapján történő közzétételéről

 • Humán Bizottság ülésén részt vesz, az ülésen elhangzottakról hangfelvételt és jegyzőkönyvet készít

 • Kapcsolatot tart a Képviselő-testület valamint a Humán Bizottság tagjaival

 • Szervezési és ügyviteli feladatok

 • Vezeti a Balatonfűzfői Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselői részére kiadott tárgyi eszközök (telefon, laptop, számítógép stb.) egyéni nyilvántartását

 

Nóti Attila városfejlesztési referens
tel.: (88) 596-921
e-mail: noti.attila@balatonfuzfo.hu

 • Figyelemmel kíséri a Településfejlesztési Koncepció és/vagy Önkormányzati Gazdasági Program megvalósulását

 • Pályázatíró/előkészítő tevékenység

 • Figyelemmel kíséri és szorgalmazza a település szerkezeti és szabályozási terveinek gyakorlati megvalósulását

 • Közreműködik a pályázatok lebonyolításában

 • Elkészíti az Önkormányzat éves közbeszerzési tervét

 • Gondoskodik a közbeszerzési szabályzatok aktualizálásáról

 • Ellátja a turisztikai referensi feladatokat

 • Ingatlanvagyon-kataszteri nyilvántartás vezetése

 

Horváthné Winkler Klára pályázati referens
tel.: (88) 596-921
e-mail: winkler.klara@balatonfuzfo.hu


 

Nagy Tibor informatikai ügyintéző
tel.: (88) 596-915
e-mail: rendszergazda@balatonfuzfo.hu

 • Balatonfűzfői Közös Önkormányzati Hivatal informatikai rendszerének naprakész működtetése, informatikai eszközök beszerzése

 • Számítógépek vírusmentességének fenntartása

 • Honlap üzemeltetése

 

 

Pénzügyi csoport

Pénzügyi csoport feladatköre:

 1. ellátja Balatonfűzfő Város Önkormányzat Képviselő-testülete, a polgármester és a jegyző gazdálkodási és pénzügyi feladatkörében a döntés-előkészítés és végrehajtás szervezését,
 2. ellátja és koordinálja a költségvetési, tervezési, számviteli, pénzellátási feladatokat, koordinálja az önkormányzati fenntartású költségvetési szervek gazdálkodását,
 3. információkat szolgáltat ( a MÁK-on keresztül ) az Önkormányzat költségvetéséről és annak végrehajtásáról a központi költségvetés számára,
 4. elvégzi a NAV, a KSH, a MÁK és  az ÁSZ részére nyújtandó adatszolgáltatásokat,
 5. ellátja az államháztartási törvény előírásainak megfelelően a kötelezettségvállalások nyilvántartását,
 6. gondoskodik az Önkormányzat által jóváhagyott hitelek felvételéről, az átmenetileg szabad pénzeszközök lekötéséről,
 7. közreműködik az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló kormányrendelet és a számviteli jogszabályok szerint a költségvetési szerv vezetője által készítendő, a szerv működésével kapcsolatos, pénzügyi kihatású belső szabályzatok előkészítésében,
 8. gondoskodik az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó intézmények pénzellátásáról,
 9. a munkafolyamatban épített ellenőrzés keretei között gondoskodik az Önkormányzat és az önkormányzati fenntartású intézmények gazdálkodásának szabályszerűségéről,
 10. a költségvetési rendelet előkészítése és végrehajtása során együttműködik az önkormányzati fenntartású intézményekkel, valamint az Önkormányzat gazdasági társaságával,
 11. pénzügyi vonatkozású rendeletek feltöltése az Integrált Jogalkotási Rendszer Loclex alrendszerébe.

Pénzügyi csoport:

Flieghné Rimai Merita pénzügyi vezető e-mail: rimai.merita@balatonfuzfo.hu

Csöndör-Hegedűs Edina pénzügyi ügyintéző e-mail: hegedus.edina@balatonfuzfo.hu

Magasháziné Palkovics Anna pénzügyi ügyintéző e-mail: magashazine.anna@balatonfuzfo.hu

Németh Dóra Noémi pénzügyi ügyintéző e-mail: nemeth.dora@balatonfuzfo.hu

Némethné Bolla Szilvia pénzügyi ügyintéző

 

Műszaki csoport

Székely László települési főmérnök, műszaki csoportvezető
tel.: (88) 596-913
email: telepulesifomernok@balatonfuzfo.hu

 • Műszaki csoport irányítása és a főmérnöki feladatok ellátása

 • Műszaki igazgatással és városfejlesztéssel kapcsolatos ügyek

 • Közmű fejlesztésekkel kapcsolatos ügyek

 • Ingatlanok értékesítésével kapcsolatos ügyek

 

Fehér Beáta műszaki ügyintéző
tel.: (88) 596-919
email: feher.beata@balatonfuzfo.hu

 • Önkormányzati beruházások műszaki előkészítésével kapcsolatos ügyek

 • Városüzemeltetést érintő műszaki feladatok elltásával kapcsolatos ügyek

 • Útügyi igazgatással kapcsolatos ügyek

 

Ticz Antal Attila közbiztonsági referensműszaki ügyintéző
tel.: (88) 596-918
email: muszak@balatonfuzfo.hu

 • Közterület-felügyelettel kapcsolatos ügyek

 • Katasztrófa védelemi feladatok

 • Rendőrségi kapcsolattartás

 • Útügyi igazgatással kapcsolatos ügyek

 • Közösségi közlekedéssel kapcsolatos ügyek

 • Közvilágítás fejlesztéssel kapcsolatos ügyek

 

További műszaki ügyek
tel.: (88) 596-900

 

 • Közterület-felügyelettel kapcsolatos ügyek

 • Kommunális igazgatással és kommunális szolgáltatókkal kapcsolatos ügyek

 • Környezet, természet védelemmel, növényvédelemmel kapcsolatos ügyek

 • Állattartással kapcsolatos ügyek

 • Kapcsolattartás Balatonfűzfő közig. területén működő vadásztárasággal


 

Igazgatási csoport

Bíróné Mészáros Kata igazgatási csoportvezető
e-mail: birone.kata@balatonfuzfo.hu

 • Telepengedélyezési eljárás

 • Birtokvédelem

 • Szálláshely-szolgáltatási tevékenység engedélyezése

 • Kereskedelmi ügyek, rendezvények, piacok, működési engedélyek kiadása

 • Egészségügyi igazgatással kapcsolatos feladatok

 • „Központi Címregiszter Rendszer” alkalmazásával kapcsolatos címképzési és címkezelési feladatok

 • Esélyegyenlőséggel, az első lakáshoz jutók önkormányzati rendeletben szabályozott támogatásával kapcsolatos feladatok

 • Iskola-egészségügyi ellátással, védőnői szolgálattal kapcsolatos feladatok

 • Helyi rendeletek megsértésével kapcsolatosan jegyzői hatáskörbe tartozó közigazgatási bírságok kiszabásával, végrehajtásával kapcsolatos feladatok

 

Berki-Varga Ildikó anyakönyvvezető
e-mail: varga.ildiko@balatonfuzfo.hu

 

 • Haláleset anyakönyvezésével kapcsolatosan az anyakönyvvezető hatáskörébe tartozó feladatok

 • Házasságkötések, születések anyakönyvezése

 • Anyakönyvi kivonatok kiállítása

 • Születés anyakönyvezése

 • Névviselés, névváltoztatás, névmódosítás

 • Apai elismerő nyilatkozatok felvétele

 • Hazai anyakönyvvezetés(külföldi anyakönyvi események)

 • Hatósági bizonyítvány kiállítása

 • Állampolgársági eskü lebonyolítása

 

Molnárné Szabó Erika igazgatási ügyintéző
e-mail: molnarne.erika@balatonfuzfo.hu

 • Iktatási feladatok

 • Központi címregiszterrel kapcsolatos feladatok

 • Gyámügyek, gyámügyi környezettanulmányok készítésével kapcsolatos feladatok

 • Gyermekvédelmi és gyámügyi feladatok

 

Takács Éva igazgatási ügyintéző
e-mail: takacs.eva@balatonfuzfo.hu

 • Szociális ellátásokra vonatkozó jogszabályokban meghatározott feladatok

 • Statisztikai adatszolgáltatások

 • Szociális étkeztetés

 • BURSA HUNGARICA szociális ösztöndíjpályázattal kapcsolatos feladatok

 • Tüdőszűrők megszervezése

 

Galambosné Nagy Lilla igazgatási ügyintéző
e-mail: galambosne@balatonfuzfo.hu

 • A haláleset anyakönyvezésével kapcsolatosan az anyakönyvvezető hatáskörébe tartozó feladatok

 • Hagyatéki eljárások lefolytatása

 • Hagyatéki leltár elkészítése;

 • Haláleset anyakönyvezése

 • Talált tárgyak nyilvántartása

 

Demeter Dóra adminisztrátor
e-mail: demeter.dora@balatonfuzfo.hu

 • Hirdetmények kifüggesztése

 • Postai küldeményeinek postai átvétele, feladása;

 • Ügyiratok koordinációja

 • Iktatási feladatok


 

Adóügyi csoport

Adó csoport feladatköre:

 1. ellátja a helyi adókkal kapcsolatos adókivetési és adóbehajtási feladatokat,
 2. a bevezetett helyi adónemek tekintetében adóellenőrzést vagy ellenőrzést végez,
 3. a bevezetett helyi adónemek vonatkozásában ellátja a könyvelési, utalási feladatokat,
 4. ellátja az adóigazolás kiállításával, valamint az adó-és értékbizonyítvány kiállításával kapcsolatos feladatokat,
 5. ellátja a jegyző hatáskörébe tartozó, az adók módjára behajtandó követelések behajtásával, nyilvántartásával, könyvelésével, utalásával és az adatszolgáltatással kapcsolatos feladatokat,
 6. ellátja az Adó csoport ügyiratkezelésével, irattározásával kapcsolatos feladatokat,
 7. negyedévente adatot szolgáltat a Pénzügyi csoport részére,
 8. jogszabályi előírások alapján a Magyar Államkincstáron keresztül adatot szolgáltat a központi költségvetés részére,
 9. kiszámolja az elvárt helyi adót,
 10. az önkormányzati adórendelet, valamint az adórendelet módosításáról szóló önkormányzati rendelet hatályba lépését megelőző hónap 5. napjáig adatot szolgáltat a Magyar Államkincstár számára,
 11. ellátja az elektronikus ügyintézéssel kapcsolatos iratminták karbantartását, szerkesztését és az elektronikus úton beküldött ügyiratok feldolgozását,
 12. adóügyi vonatkozású rendeletek feltöltése az Integrált Jogalkotási Rendszer Loclex alrendszerébe.Flieghné Rimai Merita megbízott adóügyi  csoportvezető


Garab Éva Réka  adóügyi ügyintéző email: ado4@balatonfuzfo.hu

Plesovszki Ágnes adóügyi ügyintéző email: ado2@balatonfuzfo.hu

Horváthné Karli Szandra adóügyi ügyintéző email: 
ado5@balatonfuzfo.hu

 

 

 


Papkeszi Kirendeltség