Adó és értékbizonyítvány

Az adó- és értékbizonyítvány egy hatósági bizonyítvány, amit az ingatlan fekvése szerint illetékes települési önkormányzat jegyzője állít ki adóhatósági hatáskörében.
Az ingatlan értékbecslése a Nemzeti Adó- és Vámhivatal által rendelkezésünkre bocsátott piaci összehasonlító értékadatok, valamint a helyi adóhatóság rendelkezésére álló egyéb adatok alapján készül el. Amennyiben helyszíni szemle tartása indokolt, arról minden esetben az érdekelt felek értesítésére kerül sor.
A hatósági bizonyítvány kiállítása során az értékelést végző figyelembe veszi az ingatlan fekvését, megközelíthetőségét, közművesítettségét, az épület korát, állapotát, nagyságát.

Az eljárás lefolytatása

 • A jegyző külön jogszabály rendelkezése alapján, ügyfél kérelmére illetve
 • hatóság megkeresésére kiállítja, illetőleg megküldi az adó- és értékbizonyítványt.

Külön jogszabályi rendelkezések – többek között – az alábbiak:

 • a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény. 140. § (1) bekezdése,
 • a hagyatéki eljárásról szóló 2010. évi XXXVIII. törvény 26. § (1) bekezdése,
 • a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet 153. § (1) bekezdés b) pont, 78. § (1) bekezdés ac) pont;
 • a lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet 21/A. § (9) bekezdés b) pontja,
 • a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény vagyonvizsgálathoz kapcsolódó része
 • a cégnyilvántartásról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 117. § (7) bekezdésére tekintettel.

Ki jogosult az eljárásra: 

 • ügyfél által benyújtott kérelem, illetve
 •  külön jogszabályban szabályozottak szerint, társhatóság megkeresése alapján kerül sor.

Kérelem benyújtása (helye, ideje, módja): 
Az adóhatóság írásban, az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvényben (a továbbiakban: Eüsztv.) meghatározott elektronikus úton (a továbbiakban együtt: írásban) vagy személyesenírásbelinek nem minősülő elektronikus úton (a továbbiakban együtt: szóban) tart kapcsolatot az adózóval és az eljárásban résztvevőkkel.
 
Az önkormányzattal, mint elektronikus ügyintézést biztosító szervvel
a) a gazdálkodó szervezet a cégkapun,
b) egyéni vállalkozó a KÜNY tárhelye útján tart kapcsolatot.
Az elektronikus ügyintézésre nem kötelezettek továbbra is jogosultak a hagyományos, papír alapon történő kapcsolattartásra, de amennyiben rendelkeznek megfelelő tárhellyel és azonosítási szolgáltatással, ezt - választásuk szerint - elektronikus úton is megtehetik.
Adózó részéről az elektronikus kapcsolattartás igénybevétele az alábbi módokon történhet:

 1. Az ASP szakrendszer Önkormányzati Hivatali Portál (OHP) elektronikus ügyintézési felületénkeresztül (https://ohp-20.asp.lgov.hu/), vagy
 2. elektronikus űrlappal nem támogatott ügytípusok esetén az általános célú kérelem űrlap, más néven e-papír szolgáltatás igénybevételével, egy szabad szöveges beadvány előterjesztésével, amelyhez csatolmányként egyéb iratok, igazolások mellékelhetők. (Értelemszerűen az e-papír szolgáltatás csak másodlagos, akkor alkalmazható, ha az ASP ELÜGY felületen nem található a kérelem előterjesztéséhez szükséges nyomtatvány.)

Ügyfélfogadás:

helye: Balatonfűzfői Közös Önkormányzati Hivatal
           8184 Balatonfűzfő, Nike körút 1.


Hétfő:        8.00-12.00 óráig és 13.00-15.00 óráig
Kedd:         nincs ügyfélfogadás
Szerda:      8.00-12.00 óráig és 13.00-15.00 óráig
Csütörtök:  nincs ügyfélfogadás
Péntek:     nincs ügyfélfogadás
Kérelemhez csatolandó dokumentumok: 

 • Kérelem adó- és értékbizonyítvány kiállításához
 • meghatalmazott eljárása esetén meghatalmazás,
 • adásvételi, ajándékozási szerződés másolata (amennyiben az adó- és értékbizonyítványt adásvétellel, ajándékozással összefüggésben kérik, pl. gyámhatósági eljárásban),
 • amennyiben az eljárás nem illetékmentes, ingatlanonként 4.000 Ft illeték befizetését igazoló készpénzátutalási-megbízás (csekk) feladóvevénye, vagy az átutalási megbízás teljesítéséről szóló igazolás.

Eljárási illetékek, fizetési kötelezettségek: 
Általános esetben a kérelemre történő eljárás megindításakor ingatlanonként 4 000 forint illetéket kell fizetni, melyet Balatonfűzfő Város Önkormányzata 12082001-00160532-01900001 számú illeték beszedési számla javára kell megfizetni vagy átutalni.
Az illetékmentességet az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Itv.) 33. § (1) bekezdése, valamint 2. melléklete szabályozza.

Ügyintézési határidő: 
Az adó- és értékbizonyítvány kiállítására irányuló eljárásban az ügyintézési határidő 8 nap.

Jogorvoslati lehetőség: 
Kizárólag hagyatéki eljárással összefüggésben kiállított adó- és értékbizonyítvánnyal összefüggésben, a hagyatéki eljárásról szóló 2010. évi XXXVIII. törvény (Hetv.) 26. § (1a) rendelkezése alapján:
„(1a) Az adó- és értékbizonyítvány tartalmát a jegyző a hagyatéki leltár felvétele során közli az öröklésben érdekeltekkel, akik az adó- és értékbizonyítványban foglaltakkal szemben az
Ákr.-ben foglaltak szerint fellebbezéssel élhetnek. A jegyző a hagyatéki leltárt csak a fellebbezési határidő lejárta után, ha pedig az adó és értékbizonyítvány ellen fellebbezéssel éltek, akkor a fellebbezés elbírálása után küldi meg a közjegyzőnek.”
Ákr.: az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény.
Fellebbezni csak a megtámadott döntésre vonatkozóan, tartalmilag azzal közvetlenül összefüggő okból, illetve csak a döntésből közvetlenül adódó jog- vagy érdeksérelemre hivatkozva lehet. A fellebbezést indokolni kell. A fellebbezésben csak olyan új tényre lehet hivatkozni, amelyről az elsőfokú eljárásban az ügyfélnek nem volt tudomása, vagy arra önhibáján kívül eső ok miatt nem hivatkozott.

Vonatkozó jogszabályok: 

 • az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény
 • az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI. törvény
 • a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény
 • az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény
 • a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX.10.) Korm. rendelet
 • a hagyatéki eljárásról szóló 2010. évi XXXVIII. törvény
 • a cégnyilvántartásról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény
 • a lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet
 • a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény
 • az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény
 • az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény (Eüsztv.)


Letölthető nyomtatványok 
Kérelem adó- és értékbizonyítvány kiállításához