Működési adatok

Nyomtatóbarát változatPDF változat
 
Balatonfűzfő Város Önkormányzatának Közérdekű Adatai


2. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok
2.1 A szerv alaptevékenysége, feladat- és hatásköre

   Balatonfűzfő Város közfeladatait ellátó szervek feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét
   meghatározzák, a szervekre vonatkozó alapvető jogszabályok, állami irányítás egyéb jogi 
   eszközei, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend hatályos és teljes 
   szövege.
   Alapvető jogszabályok:
   1949.évi XX. törvény a Magyar Köztársaság Alkotmánya
   1990. évi LXV. törvény a helyi önkormányzatokról
   2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás ált. szabályairól
   Balatonfűzfő Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzata
   Helyi rendeletek egységes szerkezetben

2.2 A helyi önkormányzat önként vállalt feladatai
   Önként vállalt feladatok
2.3 A hatósági ügyek intézésével kapcsolatos adatok
 Építéshatósági ügyek   Eljáró szerv neve:      Építési, műszaki és településfejlesztési osztály Illetékességi terület:   Balatonfűzfő, Balatonkenese (Balatonakarattya), Balatonfőkajár, Balatonvilágos  (Balatonaliga), Csajág, Papkeszi  Ügyfélfogadási idő: Hétfő 8-12; 13-16 és Szerda 8-12; 13-17 
Péntek 8-12 Hatósági eljárásfajták: Elvi építési, építési, egyszerűsített építési, módosított építési, bontási, használatbavételi, fennmaradási engedélyek, fennmaradási és továbbépítési,  összevont építésügyi hatósági eljárás, hatósági bizonyítvány és igazolás kiállítása, szakhatósági közreműködés.
Vízjogi létesítési engedélyek, felvonók, mozgólépcsők engedélyezése.    Okmányirodai ügyintézés   Eljáró szerv neve:      Közigazgatási osztály Illetékességi terület:   Balatonfűzfő, Balatonkenese (Balatonakarattya), Balatonfőkajár, Papkeszi Balatonvilágos  (Balatonaliga), Csajág, Küngös, Litér, Királyszentistván  Ügyfélfogadási idő: Hétfő 8-12; 13-16 és Szerda 8-12; 13-17 
Péntek 8-12 Hatósági eljárásfajták: Személyazonosító igazolvány kiadásával kapcsolatos ügyintézés,
lakcímigazolvány kiadásával kapcsolatos ügyintézés, vállalkozói igazolvánnyal kapcsolatos ügyintézés, járműigazgatási ügyintézés, gépjárművek forgalomba helyezése, tulajdonjog változásának bejegyzése,
útlevél ügyintézés.    Hatósági ügyek    Eljáró szerv neve:      Közigazgatási osztály Illetékességi terület:   Balatonfűzfő Ügyfélfogadási idő: Hétfő 8-12; 13-16 és Szerda 8-12; 13-17 
Péntek 8-12 Hatósági eljárásfajták: Születésekkel, házasságkötéssel, halálozással kapcsolatos anyakönyvi feladatok ellátása, anyakönyvi kivonatok kiadása, állampolgársági ügyek intézése, családi jogállás rendelésével kapcsolatos ügyintézés,
névváltozással kapcsolatok ügyek intézése, lakcímrendezéssel kapcsolatos ügyek intézése, hagyatéki ügyek előkészítése, adatszolgáltatás.
Választói névjegyzék vezetése, választással kapcsolatos teendők ellátása.
Kereskedelmi és vendéglátó ipari üzletek létesítésére, működésére és megszűnésére vonatkozó hatósági eljárás, nyilvántartás,
magánszálláshelyek engedélyezésével kapcsolatos hatósági ügyintézés.
Ipari telephelyek létesítésével, működésével és megszűnésével kapcsolatos feladatok ellátása, nyilvántartása.
Szabálysértési-, birtokvédelmi-, gyámhatósági ügyintézés.    Gyámügyek    Eljáró szerv neve:      Városi Gyámhivatal Illetékességi terület:   Balatonfűzfő, Balatonkenese (Balatonakarattya), Balatonfőkajár, Balatonvilágos  (Balatonaliga), Csajág, Küngös, Litér Ügyfélfogadási idő: Hétfő 8-12; 13-16 és Szerda 8-12; 13-17  
Péntek 8-12 Hatósági eljárásfajták: Gyermektartásdíj megelőlegezésével kapcsolatos ügyek, otthonteremtési támogatások kapcsolatos eljárások, családi jogállás rendezése,
örökbefogadással kapcsolatos eljárások, perindítások, feljelentések megtétele, gyermekelhelyezéssel kapcsolatos ügyek, kiskorú szülői ház elhagyásával kapcsolatos eljárások, kiskorú házasságkötésének engedélyezése, gyámsági, családba fogadási ügyek, gondnokság alá helyezéssel kapcsolatos feladatok ellátása, vagyoni ügyek, átmeneti és tartós nevelésbe vétellel kapcsolatos eljárás, utógondozás és utógondozói ellátás megállapítása,ideiglenes elhelyezési ügyek, szülői felügyeleti jog feléledésének megállapítása.    Szociális ellátások   Eljáró szerv neve:      Közigazgatási osztály Illetékességi terület:   Balatonfűzfő Ügyfélfogadási idő: Hétfő 8-12; 13-16 és Szerda 8-12; 13-17
Péntek 8-12 Hatósági eljárásfajták: Jogszabályban meghatározott szociális támogatással kapcsolatos eljárások lefolytatása, gyermekvédelmi támogatások nyújtásával kapcsolatos eljárások lefolytatása, mozgáskorlátozottak közlekedési kedvezményeivel kapcsolatos eljárások lefolytatása, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló jogszabályokban a jegyző hatáskörébe és a gyermekvédelmi gondoskodás körébe tartozó hatósági intézkedések megtétele, eljárások lefolytatása, gyermekjóléti alapellátásokkal kapcsolatos eljárások lefolytatása, a személyes gondoskodást nyújtó ellátások biztosításával kapcsolatos intézkedések megtétele,
környezettanulmányok készítése, adatszolgáltatások más szervek, hatóságok megkeresésére, a szociális és gyermekvédelmi állami támogatás igénylésének szakmai előkészítése, jogszabályban előírt adatszolgáltatások, jelentések elkészítése.      Az illetékekről szóló -1990. évi XCIII. törvény alapján- eljárási illetékek, 
   igazgatási szolgáltatási díjak

   Államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyintézéshez letölthető
   formanyomtatványok


2.4 Közszolgáltatások
   A kommunális szilárd hulladékra vonatkozó 37/1996. (VII. 29.) rendelet
   A temető működéséről és a temetkezés rendjéről 37/2000. (X. 31.) rendelet
   Közszolgátatási  szerződés autóbuszjárattal történő személyszállításról

 Városgondnokság   Eljáró szerv neve:      Balatonfűzfő Város Önkormányzatának Városgondnoksága Illetékességi terület:   BalatoBalatonfűzfő Város közigazgatási területe Ügyfélfogadási idő: Hétfő-Péntek 8-16 Hatósági eljárásfajták: Települési hulladék összetevőinek válogatása, elkülönített begyűjtése, elszállítása; közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása; lakóingatlan bérbeadás, üzemeltetése; állat-egészségügyi ellátás; közterület takarítás, építményüzemeltetés, zöldterület-kezelés,városgazdálkodási szolgáltatások; közcélú- közhasznú- közmunka foglalkoztatás; köztemető-fenntartás és működtetés; szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás.   2.5 A szerv nyilvántartásai -Az Önkormányzat által vezetett nyilvántartások jegyzéke
   Kereskedelmi tevékenységek
    Megtiltott szolgáltatási tevékenységek
   Szálláshelyek nyilvántartása
   Társasházkezelők nyilvántartása

2.6 Nyilvános kiadványok
   Kiadvány címe:   Balatonfűzfői Hírlap
   Kiadvány témája:   Balatonfűzfő Város közélete, közérdekű információ szolgáltatás
   Hozzáférés módja: Balatonfűzfő lakossága számára postai úton, 
                             ill. a város honlapjáról letölthető
   Költségtérítés:      Ingyenes

2.7 Döntéshozatal, ülések
   A testületi szerv ülésének helye:
   Balatonfűzfő Város Polgármesteri Hivatala, Kompolthy terem
   8184 Balatonfűzfő, Nike körút 1. 
   A testületi szerv döntéshozatalának eljárási szabályai 
   A testületi szerv ülései látogathatóságának rendje

2.8 A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok 
   Képviselő-testületi döntések, a döntéshozatalok dátumai
   Képviselő-testületi ülések jegyzőkönyvei, valamint a szavazások adatai
   Képviselő-testület nyilvános üléseire benyújtott előterjesztések

2.9 Pályázatok -Az Önkormányzat által kiírt pályázatok
   "Tiszta, virágos Balatonfűzfőért" vesrsenyfelhívás
   Óvodavezetői pályázat
   Városgondnokság igazgatói munkakör pályázat

2.10 A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények, közlemények 
    Pályázati felhívások

2.11 A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása
    Aktuális projektek

2.12 Az  alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések
   Az Állami Számvevőszék 2009. évi ellenőrzése
2.13 A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje 
   A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje
   Melléklet: Közérdekű adat megismerésére irányuló igénylőlap

2.14 A statisztikai adatgyűjtés eredményei 
   
Balatonfűzfő Város Önkormányzata 2011. évi statisztikai összegezése

2.15 A közérdekű adatokkal kapcsolatos statisztikai adatszolgáltatás  
   2011. évi államigazgatási, hatósági ügyekben hozott elsőfokú döntések összefogl. adatai
   2011. évi önkormányzati hatósági ügyekben hozott elsőfokú döntések összefoglaló adatai 
   2011. évi Iktatott ügyiratok száma

   2010. évi államigazgatási, hatósági ügyekben hozott elsőfokú döntések összefogl. adatai
   2010. évi önkormányzati hatósági ügyekben hozott elsőfokú döntések összefoglaló adatai 
   2010. évi Iktatott ügyiratok száma

   2009. évi államigazgatási, hatósági ügyekben hozott elsőfokú döntések összefogl. adatai
   2009. évi önkormányzati hatósági ügyekben hozott elsőfokú döntések összefoglaló adatai 
   2009. évi Iktatott ügyiratok száma

16. Közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája
    
A polgármesteri hivatal ügyfélszolgálatának akadálymentesítése Balatonfűzfőn
    Balatonfűzfő és Balatonalmádi balesetveszélyes belterületi/külterületi 
    csomópontjának átépítése

   Balatonfűzfőn körzeti megbízotti iroda, háziorvosi rendelő, védőnői szolgálat kialakítás

17. A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására,
     
hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek
    Adatigény teljesítésére vonatkozó általános feltételek

18. A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös és egyedi közzétételi lista
   2012. évi szerződések
   2011. évi szerződések
   2010. évi szerződések