Óvodai beiratkozás

Nyomtatóbarát változatPDF változat
 
Értesítjük a Tisztelt Szülőket, hogy a 2021/2022. tanévre történő óvodai beiratkozás
2021. május 17. és május 18. között történik  
a Szivárvány Óvoda és Bölcsődében 8184 Balatonfűzfő Bugyogó Forrás utca 15. és a Vadrózsa tagintézményben 8183 Papkeszi Fő utca 46
 
A Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény rendelkezése szerint a gyermeknek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson kell részt vennie. Továbbá felvételre jogosultak azok a gyermekek, akik a felvételtől számított 6 hónapon belül betöltik a 3. életévüket. 
Az óvodába a 2021/2022-es nevelési évben a 2018. augusztus 31-ig született gyermekek beíratása kötelező! 
A 2018. augusztus 31. után született gyermekek 2022. szeptember 1-től óvodakötelesek. 
Az a szülő,vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket kellő időben nem íratja be az óvodába, szabálysértést követ el. 
Az óvodába elektronikus úton is be lehet iratkozni a 2021/2022. nevelési évre. Ebben az esetben a beiratkozáshoz szükséges iratok bemutatására az első óvodai nevelési napon kerül sor. 
A beiratkozást a fuzfoovi@gmail.com elektronikus címen kell jelezni. 
Az a szülő, aki a Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 8. § (2) bekezdésében foglaltak alapján felmentést kér a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól, az óvodai beiratkozás kezdő időpontjáig (2021. május 17-ig) nyújtja be kérelmét a gyermek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes járás hivatalhoz, továbbá a kérelem másolatát a kötelező felvételt biztosító óvoda vezetőjéhez. 
Amennyiben az óvodaköteles gyermek az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, a szülő köteles a beiratkozás idejének utolsó határnapját követő 15 napon belül értesíteni az Oktatási Hivatalt. 
További információk az alábbi linken érhetők el: 
https://www.oktatas.hu/kozneveles/kozerdekuadatok/!Kozerdeku_adatok/oh.p...
 
A beíratáshoz szükséges okmányok: 
  • a gyermek személyi azonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya),
  • a szülő személyi azonosítására alkalmas személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya), 
  • a gyermek TAJ kártyája,  
  • a gyermek születési anyakönyvi kivonata, 
  • az integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyermek felvételéhez a szakértői és rehabilitációs bizottság javaslata, amennyiben rendelkezésre áll. 
 
A gyermekek felvételéről a beiratkozást követő 15 napon belül, de legkésőbb június 15-ig hoz döntést az intézmény vezetője, és az óvodai felvételi kérelem elbírálásáról – a döntést megalapozó indoklással, valamint a fellebbezésre vonatkozó tájékoztatással – írásban értesíti a szülőt. 
 
Tisztelt Szülők!

Szeretettel várjuk Önöket a Szivárvány Óvoda és Bölcsődében!
 
Balatonfűzfő, 2021.április 16. 
 
                                                                                         Salamon Tamásné
                                                                                          Intézményvezető