Pályázati felhívás 1810 hrsz.-ú ingatlan értékesítésére

Nyomtatóbarát változatPDF változat

Pályázati felhívás - Önkormányzati ingatlan értékesítése
 
A Fűzfői Vagyonkezelő Korlátolt Felelősségű Társaság (rövidített név: Fűzfői Vagyonkezelő Kft., nyilvántartja: Veszprémi Törvényszék Cégbírósága, Cg.: 19-09-505211, adószám: 11952121-2-19, statisztikai számjele: 11952121-6420-113-19, képv.: Kálmán András ügyvezető önállóan) 8184 Balatonfűzfő, Nike körút 1. sz. alatti székhelyű gazdasági társaság a következő pályázati felhívást teszi közzé:
 
1. A pályázatot kiíró neve, székhelye:
Fűzfői Vagyonkezelő Korlátolt Felelősségű Társaság, 8184 Balatonfűzfő, Nike körút 1.
Tel.szám: 06/88/596-932
 
2. A pályázat célja:
Önkormányzati tulajdonú ingatlan értékesítése
3. A pályázat jellege:
A pályázat nyilvános, egyfordulós.
 
4. Pályáztatásra kerülő ingatlanhányad (továbbiakban: Ingatlan, vagy Ingatlan tulajdoni hányad) adatai:
 
Balatonfűzfő, belterület, 1810 hrsz. alatti, „kivett beépítetlen terület” megnevezésű, 1047 m2 területnagyságú ingatlan 1/1 tulajdoni hányada. Az ingatlan a HÉSZ szabályozásai szerint következő módon hasznosítható, beépíthető:
 • övezeti jel: Lke4 kertvárosias lakóövezet.
 
Az Ingatlanra a Magyar Államnak elővásárlási joga áll fenn.
 
Az ingatlan elidegenítési árának legkisebb összege: 34.505.000 Ft
Az ingatlan vételár ÁFA mentes.
 
5. Pályázati biztosíték:
Az ingatlan tulajdonjogára pályázni 500.000.- Ft biztosíték ellenében lehet. A biztosíték összegét a Fűzfői Vagyonkezelő Kft. 10104820-77040300-01004000 MKB Bank Nyrt.-nél vezetett bankszámlaszámára való átutalással kell befizetni. A biztosíték befizetését a pályázat benyújtásával egyidejűleg igazolni szükséges.
Ha a pályázó pályázata nyertesnek minősül, úgy az adott biztosíték a szerződés szerinti vételárba beszámít. Ha a pályázat nyertese – vagy annak visszalépése folytán a szerződés megkötésére jogosult pályázó – az adásvételi szerződés megkötésétől eláll, akkor a letétként elhelyezett biztosítékot elveszti.
A pályázat minden további vesztesének a biztosítékot vissza kell téríteni.
 
6. Pályázati feltételek:
Bármely természetes vagy jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság pályázhat.
Amennyiben gazdasági társaság a pályázó, köteles:
 • a 30 napnál nem régebbi eredeti cégkivonatot és aláírási címpéldányt bemutatni,
 • gazdasági társaság csak a törvényes képviselője vagy a Ptk. előírásainak megfelelő meghatalmazással rendelkező meghatalmazottja útján vehet részt a pályázaton.
 
7. Pályázat benyújtására kizáró okok:
 1. a pályázatot benyújtó természetes személy és annak képviselője, alkalmazottja, foglalkoztatottja, alkalmazója, és foglalkoztatója,
 
 1. a pályázatot benyújtó jogi személy vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság képviselője, tulajdonosa, tagja, vezető tisztségviselője, alkalmazottja vagy más szerződéses jogviszony alapján foglalkoztatottja,
 2. annak a jogi személynek vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaságnak a képviselője, vezető tisztségviselője, alkalmazottja (foglalkoztatottja), amelyben a pályázó közvetlen vagy közvetett befolyással rendelkezik, illetőleg amelynek a pályázó tulajdonosa, tagja.
 
8. Az ajánlatok benyújtásának helye:
Fűzfői Vagyonkezelő Korlátolt Felelősségű Társaság, 8184 Balatonfűzfő, Nike körút 1.
szám alatti székhelye.
 
9. Az ajánlatok benyújtásának módja:
A Pályázati dokumentációt postai úton, lezárt borítékban szükséges benyújtani, amelyen fel kell tüntetni a Pályázó nevét, székhelyét és a Pályázati Felhívás címét (Ajánlat a Balatonfűzfő belterületi 1810 hrsz.-ú ingatlan értékesítésére”) egyaránt. Pályázati anyagot magyar nyelven, egységesen összefűzve, folyamatos sorszámozással (egész számokkal) és minden oldalon a Pályázó képviseletében eljáró személynek szignóval kell ellátnia.
 
10. A pályázatok elbírálásának szempontja:
A pályázat nyertese az az ajánlattevő lesz, aki a pályázati feltételeknek megfelel és legmagasabb vételárat tartalmazó érvényes ajánlatot teszi.
 
Nyertes pályázónak a megajánlott vételár 100 %-át szerződéskötéskor meg kell fizetnie.
Az ajánlatkészítéssel kapcsolatos minden költség, továbbá az értékesítés ügyvédi és ingatlan nyilvántartási költségek az ajánlattevőt terhelik, a pályázat kiírójára át nem ruházhatók. A pályázat kiírója költségtérítésre nem kötelezhető.
 
11. Pályázati döntés értesítése, szerződéskötés
 
Pályázat elbírálását és Balatonfűzfő Város Önkormányzat Képviselő-testület jóváhagyását követően 8 napon belül pályázatok eredményéről postai úton Pályázókat Kiíró értesíti. Kiíró nyertes Pályázóval további egyeztetéseket folytathat a megkötendő szerződés pontos részleteiről. Szerződés végleges változatát aláírást megelőzően Balatonfűzfő Város Önkormányzat Képviselő-testületének jóváhagyásra elő kell terjeszteni. Amennyiben a nyertes Pályázóval szerződéskötés bármely oknál fogva meghiúsul, úgy Kiíró második legtöbb pontot elérő Pályázóval folytathatja a tárgyalásokat vagy Pályázatot visszavonhatja. Pályázati döntés kiértesítése és a szerződés megkötése között maximum 60 nap áll rendelkezésre
 
12. Az ajánlatok benyújtásának határideje:
 
Ajánlat 2022. július 6. napjától benyújtható.
Ajánlat benyújtásának határideje: 2022. augusztus 5.
 
Beadási határidőn túl érkezett és Pályázati Felhívásban rögzített feltételektől eltérő pályázatokat, Kiíró érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.
 
 1. Pályázati dokumentáció kötelező mellékletei:
 1. Természetes személy esetén a pályázó adatai (név, leánykori név, születési hely, születési idő, anyja neve, személyi igazolvány szám, állandó lakcím, adóazonosító jel, telefonszám, e-mail cím),
 2. jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság esetén: 
  – cég neve, székhelye, adószáma, a hivatalos képviselő neve, telefonszáma, email-címe.
  – nyilatkozat arról, hogy a társaság Magyarországon bejegyzett gazdasági társaság, nem áll felszámolás, csőd- vagy végelszámolási eljárás hatálya alatt, és annak veszélye sem fenyeget,
 3. Köztartozásmentes adóigazolás, vagy a köztartozásmentes adózói adatbázisban történő szereplés
 4. Balatonfűzfő jegyzőjének igazolása arról, hogy Pályázónak nincs Balatonfűzfő Város Önkormányzata felé fennálló tartozása
 5. Átláthatósági nyilatkozat (nem hiánypótolható)
 6. a pályázó nyilatkozata arról, hogy személyes adatai kezeléséhez a pályázat elbírálásához szükséges mértékben hozzájárul
 7. Pályázó nyilatkozata arról, hogy az ajánlattételi határidőt követő 30 napig ajánlati kötelezettséget vállal
 8. Nyilatkozat pályázati feltételek elfogadásáról
 9. Nyilatkozat kizáró okokról
 10. Pályázó (természetes személy) 30 napnál nem régebbi aláírási címpéldánya vagy ügyvéd által hitelesített aláírás minta
 11. Pályázó (jogi személy) 30 napnál nem régebbi kivonata/cégkivonata
 12. külföldi ajánlattevőnek hiteles magyar fordításban is be kell nyújtania a megjelölt dokumentumokat. Külföldi ajánlattevő köteles belföldi székhellyel (lakóhellyel) rendelkező kézbesítési megbízottat megnevezni.
Amennyiben közös pályázattételre kerül sor, akkor a közös pályázók – fentieken túl –kötelesek becsatolni pályázatukba valamennyi, a közös pályázatban lévő tag által aláírt megállapodásukat, amely legalább a következőket tartalmazza:
 1. a közös pályázatban részt vevő felek nevét, székhelyét,
 2. a közös pályázók nevét, címét,
 3. a közös pályázattal érintett szerződés célját,
 4. tartalmaznia kell az eljárás tárgyát és az eljárást megindító pályázati felhívásra (közzétett hirdetményre) való utalást. A közös Pályázatban részt vevők nyilatkozzanak arra vonatkozóan, hogy az eljárásban együttes pályázóként részt kívánnak venni,
 5. a közös pályázók egyetemleges teljesítési kötelezettségvállalása, egyetemleges felelősségvállalása a szerződéses kötelezettségek teljesítésére, amennyiben, mint nyertes pályázó kiválasztásra kerülnek,
 6. Meg kell jelölni a közös pályázók képviseletére jogosultját, valamint az(oka)t a természetes személy(eke)t, aki(k) a közös pályázók nevében joghatályos nyilatkozatokat tehet(nek), ill. a közös pályázók nevében aláírásra jogosult(ak). A megállapodás mellé csatolni kell a közös pályázók képviseletére jogosult személy aláírási mintáját,
 7. a közös pályázók megállapodása minden
 • felfüggesztő (hatályba léptető) ill. bontó feltétel nélküli,
 • a szerződés hatálya beálltának vagy megszűntének valamely időponthoz kötése nélkül, továbbá
 • harmadik személy beleegyezéséhez, ill. hatóság jóváhagyásához való kötése nélkül a közös pályázó valamennyi tagjának az aláírásával hatályba kell lépnie.
 
A közös pályázók nevében megtett nyilatkozatokban fel kell tüntetni, hogy a nyilatkozatot a közös pályázók nevében teszik. Közös pályázók jogosultak gazdasági társaságot alapítani nyertes pályázat esetén.
Amennyiben több pályázó közösen pályázik, akkor elegendő, ha a pályázók egyike váltotta ki a dokumentációt.
14. A nyilvános bontás ideje, helye:
 
2022. 08. hó 10. nap 13:00 óra, Balatonfűzfő, Nike krt. 1. emeleti kistárgyaló
 
15. Az ajánlati kötöttség minimális időtartama:
A pályázó ajánlatához 60 napig kötve van. Az ajánlati kötöttség az ajánlatok benyújtására nyitva álló határidő lejártakor kezdődik.
 
16. A pályázati eljárásra vonatkozóan további információ szerezhető:
Név.: Kálmán András ügyvezető
Tel.: 06/20-372-5421 
17. Egyéb információ:
 
Az ingatlan igény szerint a kiíróval egyeztetett időpontban a helyszínen megtekinthető. Pályázat kiírója fenntartja magának azt a jogot, hogy a pályázati eljárást akár indokolás nélkül is eredménytelenné nyilváníthatja.
 
A pályázati kiírás a Balatonfűzfői Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján, az Önkormányzat és a Fűzfői Vagyonkezelő Kft. honlapján (www.balatonfuzfo.hu, www.fuzfoivagyonkezelokft.hu) kerül meghirdetésre.
 
Fűzfői Vagyonkezelő Kft.