Közjóléti ügyek

Nyomtatóbarát változatPDF változat

1. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény
2. Tájékoztató a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzet megállapításáról


 


1. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapítása

A szociális helyzete miatt veszélyeztetett gyermek részére nyújtható támogatás.
Megállapításának célja annak igazolása, hogy a gyermek szociális helyzete alapján jogosult a gyermekvédelmi törvényben meghatározott gyermekétkeztetés normatív kedvezményének, valamint évente két alkalommal fogyasztásra kész étel, ruházat, valamint tanszer vásárlására felhasználható Erzsébet utalvány formájában nyújtott  természetbeni támogatásnak és az óvodáztatási támogatásnak az igénybevételére, az ingyenes tankönyvre, és a külön jogszabályban meghatározott egyéb kedvezményeknek az igénybevételére.

Az ügyintézés helye: Balatonfűzfői Közös Önkormányzati Hivatal
                                  8184 Balatonfűzfő, Nike krt. 1.

Ügyfélfogadási idő: hétfő és szerda: 8.00–12.00 és 13.00-16.00 óráig,
                                péntek:8.00–12.00 óráig

Felvilágosítás kérhető:
E-mail: malik.eva@balatonfuzfo.hu 
Telefon: (88) 596-936
Fax: (88) 596-901


A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapításának célja annak igazolása, hogy a gyermek szociális helyzete alapján jogosult:

  •  meghatározott gyermekétkeztetés normatív kedvezményének
  •  a természetbeni támogatásnak
  • az óvodáztatási támogatásnak
  • az ingyenes tankönyvnek
  • az áram- és gázszolgáltatónál „védendő fogyasztó” státusznak, és
  • egyéb kedvezményeknek

az igénybevételére.

Igénybe veheti:

A gyermek(0-18 év közötti), akinek szülője/törvényes képviselője Balatonfűzfő városban bejelentett lakcímmel rendelkezik és életvitelszerűen a városban él.
Nagykorú személy saját jogán,ha közoktatási intézményben nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytat, de legfeljebb 23. életévének betöltéséig, továbbá ha felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatán tanul, legfeljebb a 25. életévének betöltéséig.

Jövedelmi feltétel, amennyiben

•    a gyermeket egyedülálló szülő, illetve más törvényes képviselő gondozza, vagy
•    a gyermek tartósan beteg/súlyosan fogyatékos, vagy
•    a gyermek nagykorúvá vált -,
hogy a családban az egy főre jutó havi jövedelem összege nehaladhatja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 140 %-át. (2013. évben  39.900,-Ft) 
•    egyéb, a fentiekbe nem tartozó esetekben jövedelmi feltétel
hogy a gyermek családjában az egy főre jutó jövedelem ne haladhatja meg az öregségi nyugdíj minden-kori legkisebb összegének 130 %-át. (2013. évben 37.050.,- Ft)

A család vagyoni helyzete:

További feltétel minden esetben, hogy a vagyoni helyzet vizsgálata során az egy főre jutó vagyon értéke nem haladhatja meg külön-külön számítva az öregségi nyugdíj legkisebb összegének húszszorosát (2013. évben 570.000,-Ft), vagy együtt számítva az öregségi nyugdíj legkisebb összegének hetvenszeresét (2013. évben 1.995.000,-Ft).
Az öregségi nyugdíj legkisebb összege jelenleg 28.500 Ft.

Pénzbeli ellátásra jogosult a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek után a gyermek családbafogadó gyámjául kirendelt hozzátartozó, ha a gyermek tartására köteles, és nyugellátásban, korhatár előtti ellátásban, szolgálati járandóságban, balettművészeti életjáradékban, átmeneti bányászjáradékban, megváltozott munkaképességű személyek ellátásaiban, időskorúak járadékában vagy olyan ellátásban részesül, amely a nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások emeléséről szóló jogszabály hatálya alá tartozik.
Ügyintézés kezdeményezhető: a kérelemnyomtatvány benyújtásával levélben, vagy személyesen az önkormányzati hivatalban.

Szükséges iratok:

•    személyi igazolvány, 
•    lakcímet igazoló hatósági igazolvány, 
•    a család jövedelmi viszonyait tanúsító igazolások, 
•    a gyermek elhelyezése vagy ideiglenes hatályú elhelyezése, valamint a gyámrendelés tárgyában hozott bírósági, illetve gyámhatósági döntés, 
•    tartósan beteg, súlyosan fogyatékos gyermek egészségi állapotára vonatkozó igazolás, 
•    nagykorú gyermek részéről az oktatási intézmény igazolása a nappali oktatás munkarendje szerint fennálló tanulói vagy hallgatói jogviszonyról.

Ügyintézés díja: nincs

Kapcsolódó jogszabályok:

1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról
149/1997. (IX.10.) Korm. rendelet a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról

Letölthető nyomtatványok:
  Kérelem rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre (PDF)
 


 

2. Tájékoztató a hátrányos és a halmozottan hátrányos helyzet megállapításáról

A gyámhatóság – jegyző - a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság elbírálásával egyidejűleg kérelemre - külön döntésben, a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsággal egyező időtartamra - megállapítja a gyermek, nagykorúvá vált gyermek hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetének fennállását. A hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzet fennállásának megállapítása a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapítását követően is kérelmezhető. Ebben az esetben a feltételek fennállását a kérelem benyújtásának időpontjára vonatkozólag kell vizsgálni, valamint a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzet a kérelem benyújtásának napjától a fennálló rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény időtartamára állapítható meg. A hátrányos és a halmozottan hátrányos helyzet megállapításának feltételei: 

Hátrányos helyzetű az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek és nagykorúvá vált gyermek, aki esetébenaz alábbi körülmények közül–egy - fennáll:

a) a szülő vagy a családbafogadó gyám alacsony iskolai végzettsége, ha a gyermeket együtt nevelő mindkét szülőről, a gyermeket egyedül nevelő szülőről vagy a családbafogadó gyámról - önkéntes nyilatkozata alapján - megállapítható, hogy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény igénylésekor legfeljebb alapfokú iskolai végzettséggel rendelkezik,

b) a szülő vagy a családbafogadó gyám alacsony foglalkoztatottsága, ha a gyermeket nevelő szülők bármelyikéről vagy a családbafogadó gyámról megállapítható, hogy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény igénylésekor az Szt. 33. §-a szerinti aktív korúak ellátására jogosult vagy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény igénylésének időpontját megelőző 16 hónapon belül legalább 12 hónapig álláskeresőként nyilvántartott személy,

c) a gyermek elégtelen lakókörnyezete, illetve lakáskörülményei, ha megállapítható, hogy a gyermek a településre vonatkozó integrált városfejlesztési stratégiában szegregátumnak nyilvánított lakókörnyezetben vagy félkomfortos, komfort nélküli vagy szükséglakásban, illetve olyan lakáskörülmények között él, ahol korlátozottan biztosítottak az egészséges fejlődéséhez szükséges feltételek.

Halmozottan hátrányos helyzetű:

  • az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek és nagykorúvá vált gyermek, aki esetében az a)-c) pontokban meghatározott körülmények közül legalább– kettő - fennáll,
  • a nevelésbe vett gyermek,
  • az utógondozói ellátásban részesülő és tanulói vagy hallgatói jogviszonyban álló fiatal felnőtt.