Helyi adókkal kapcsolatos változások

Nyomtatóbarát változatPDF változat

Tisztelt Ügyfeleink!
 
Balatonfűzfő Város Önkormányzatának Jegyzője, mint I. fokú adóhatóság a 2021.01.01-től alkalmazandó helyi adókkal kapcsolatos változásokról az alábbi tájékoztatást nyújtja:
 
A koronavírus-világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges egyes intézkedésekről szóló 639/2020. (XII. 22.) Korm. rendelet a mikro-, kis- és középvállalkozók részére két, iparűzési adóval kapcsolatos engedményt tartalmaz.
 
A 2021. évben végződő adóévben azon, a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiakban: Htv.) szerinti vállalkozó (a továbbiakban: vállalkozó) esetén, amely azzal felel meg a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény (a továbbiakban: KKV törvény) szerinti mikro-, kis- és középvállalkozássá minősítés feltételeinek, hogy esetében a KKV törvény 3. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott nettó árbevétel vagy mérlegfőösszeg értékhatár legfeljebb 4 milliárd forint (a továbbiakban: mikro-, kis- és középvállalkozás), a helyi iparűzési adó mértéke 1 százalék, ha a 2021. évben végződő adóévben alkalmazandó önkormányzati rendeletben megállapított adómérték több, mint 1 százalék.
A mikro-, kis- és középvállalkozásnak minősülő vállalkozónak a 2021. évben, az adott előleg-fizetési időpontban esedékes - a Htv. szerint bevallott és a 2021. évben az önkormányzati adórendelet szerinti adómértékkel bevallandó - adóelőleg 50 százalékát kell az egyes esedékességi időpontokban megfizetni.
A beszámoló-készítésre kötelezett vállalkozó a 2021. évben kezdődő adóév első napján rendelkezésre álló utolsó, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerint készített és elfogadott beszámoló, elfogadott beszámoló hiányában, a becsült mérlegfőösszeg, árbevétel- és létszámadatok alapján,
A beszámoló-készítésre nem kötelezett vállalkozó a 2020. évben végződő adóév árbevétel- és létszámadatai, a 2021. évben tevékenységét kezdő vállalkozó esetén a becsült árbevétel- és létszámadatok alapján állapítja meg a mikro-, kis- és középvállalkozás minőségnek való megfelelést.
 
Az fenti adómérték csak is akkor alkalmazható, ha a vállalkozó 2021. február 25-ig a székhelye, telephelye szerinti önkormányzati adóhatóság számára
  • nyilatkozik arról, hogy
  •  mikro-, kis- és középvállalkozásnak minősül,
  •  a fenti intézkedés külön kormányrendelet szerinti támogatástartalmának megfelelő összeget jogosult igénybe venni átmeneti támogatásként,
  •  és a nyilatkozatát kizárólag az állami adó- és vámhatóságon keresztül, elektronikus úton, az állami adó- és vámhatóság által rendszeresített elektronikus nyomtatványon nyújtja be.
 
 Az állami adó- és vámhatóság a nyilatkozatot elektronikus úton megküldi a nyilatkozatot tevő vállalkozó székhelye és az állami adó- és vámhatóságnál nyilvántartott telephelye szerinti önkormányzati adóhatóság számára.
 
Helyi iparűzési adó szempontjából KATA-s vállalkozónak nem kell nyilatkozatot tennie, az ő esetükben automatikusan feleződni fog a helyi iparűzési adó mértéke.
 
 
Az adóhatóság továbbá felhívja az adózók figyelmét arra, hogy 2021.01.01-től a Nemzeti Adó-és Vámhatóság látja el a gépjárműadóval kapcsolatos teljes körű ügyintézést és feladatokat, így az ezzel kapcsolatos kérdéseikkel kérjük őket keressék.
 
A korábbi évekből fennmaradt gépjárműadó tartozással kapcsolatban, valamint a helyi iparűzési adóval kapcsolatosan felmerült kérdésekre Hosszú Tamás adóhatósági ügyintéző tud bővebb felvilágosítást adni a 88/596-916-os telefonszámon, vagy a hosszu.tamas@balatonfuzfo.hu e-mail címen.
 
Az adóhatóság tájékoztatja továbbá a Tisztelt Ügyfeleket, hogy a Balatonfűzfő Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Helyi adókról szóló 13/2014. (IX.30.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2.§ (1) bekezdés b) - c) pontja helyébe 2021.01.01-től a következő rendelkezés lép:
 
b) Mentes az építményadó alól az egy gépjármű tárolására használt gépjárműtároló, amennyiben a gépjárműtároló tulajdonosa vagy haszonélvezője a Htv. 52.§ 26. pontja szerinti vállalkozónak nem minősülő 65 év feletti, balatonfűzfői állandó lakóhellyel rendelkező magánszemély.
 
c) Mentes az építményadó alól az a Htv. 52. § 26. pontja szerinti vállalkozónak nem minősülő magánszemély tulajdonában lévő lakás, amelyet a tulajdonos, vagy haszonélvező, vagy azok – a Ptk. szerinti - közeli hozzátartozója legalább egy éve lakás céljára használ, és a lakás használata nem rendszertelen, nem idényjellegű, nem pihenés, üdülés célját szolgálja, és a lakás rendszeres, éven át tartó használata 12 havi hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj befizetését igazoló számlával alátámasztható.
 
Az építményadóval kapcsolatban Vas Veronika adóhatósági ügyintéző nyújt bővebb felvilágosítást a 88/596-941-es telefonszámon, vagy a vas.veronika@balatonfuzfo.hu e-mail címen.
 
 
Kérem a tájékoztatásom szíves tudomásul vételét.
 
 
Balatonfűzfő, 2021. január 8.
 
                                                                                  Soltész Attila
                                                                                       Jegyző